In take capacity-UG & PG

UG Department

Sr. No. Subject Intake Capacity
1 BAMS 100

PG Department

Sr. No. Subject Intake Capacity
1 Prasuti avum Streeroga 06
2 Kaumarbhritya-Balroga 06
3 Kayachikitsa 06
4 Shalakya Tantra 06
5 Panchkarma 06
6 Dravyaguna Vigyan 06
7 Shalya Tantra 12
8 Rasashastra & Bhaishajya Kalpana 05
9 Rognidan & Vikriti vigyan 04
10 Samhita Sidhant 04
Total 61