In take capacity-UG & PG

UG Department

Sr. No. Subject Intake Capacity
1 BAMS 60

PG Department

Sr. No. Subject Intake Capacity
1 Rasashsatra 05
2 Shalya-Samanya 05
3 Rognidan & V.V. 04
4 Kayachikitsa 06
5 Shalakya tantra 06
6 Prasuti Tantra-Streerog 06
7 Kaumarbhritya-Balrog 06
8 Dravyaguna 06
9 Shalya tantra – Kshar Karm avum Anushastra Karm 04
10 Samhita 04
11 Panchkarama 06
12 Sangyaharan 04
Total 62